EXO`s baby deer : LuHan
once a LuHan stan , forever a LuHan stan
 
 
شنبه 8 آذر 1393 :: نویسنده : Marjan★Han
سلام دخترا...ببخشید این قسمت دیر شد چندوقتم کلا اپ نکردم.جونم براتون بگه که سرم خیلی شلوغه.گذاشتن همه ی خبراهم برام مقدور نیس...
میخواستم بگم اگه کسی هس که به نویسندگی علاقه داشته باشه و بتونه تو اپدیت کردن مطالب کمکم کنه بگه لطفا.اگه نه که تاچندوقت قول نمیدم اپدیتای جدید بکنم.فقط داستان و وان شات خواهم گذاشت...خب حالا بفرمایید ادامه


با لب و لوچه ی اویزون به ساعته روی دیوار کلاس زل زدم و شروع کردم به شمردن دقیقه ها.خسته کننده ترین کلاس هفته...جامعه شناسی.اههه...مدادمو مدام روی میز میزدم و عقربه هارو با چشمام دنبال میکردم.این کلاس لعنتی نمیخواست تموم بشه؟کای از میز بقلی گفت:پیس پیس

سرمو به سمتش برگردوندم و گفتم:ها؟

لباشو غنچه کرد و چشماشو بست و گفت:بوس...

خندم گرفت..._بوست بخوره تو سرت.

لباشو لیسید و پوزخنده گله گشادی زد و گفت:خوابت پرید.هاها

سرمو تکون دادم و دوباره به ساعت خیره شدم.دیوونه...اروم با خودم خندیدم.

صدای زنگ اتمام کلاس باعث شد احساس کنم که دارم توی یه استخر بزرگ چای حبابی شنا میکنم.

بکهیون دوید سمتم و از پشت بقلم کرد و گفت:سهونی...کلاس اقتصادمون افتضاح بود.استاد از کلاس بیرونم کرد.

قبل از اینکه جوابشو بدم چانیول محکم دستشو کشید و ازم جداش کرد و بهش چشم غره رفت.خندیدم و گفت:یا...یودا...نمیخورمش که!

چانیول گلوشو صاف کرد و گفت:هرچی...

توجهمو دوباره رو بک متمرکز کردم و گفتم:نگفتی...چیکار کردی که استاد بیرونت کرد؟

بکهیون لبخند مرموزی زد و دستاشو دور گردنه چانیول حلقه کرد و گفت:اینکارو...

بعد لب پایین چانیول رو لیسید.

زدم زیر خنده و گفتم:حق داشته...

بکهیون رو بمن برگشت و شروع کرد به خندیدن:میدونم یعنی قیافه ی استاد جانگ دیدنی بود.بنفش شده بود.

چانیول موهای بکهیونو بهم ریخت و گفت:حالا وقتی تنهاییم از این کارا نمیکنه ها!کلا خوشش میاد استادارو بندازه به جونه من!

بک لباشو اویزون کرد و گفت:به تو کاری ندارن که!هربار منو میفرستن مدیریت

کای کیفشو جمع کرد و گفت:بریم کارائوکه؟مهمونه بک؟

بک سرشو تکون داد و گفت: آ آ...من و چان امروز بعد از دانشگاه قرار داریم.شما دوتا ترشیده هاهم تنها برید ولگردی.

کای اخم کرد و گفت:نچ نچ...خسیسه بدبخت.

من گفتن:خب نمیشه دو نفر به قرارتون اضافه شن؟من نمیتونم جونگ اینو تنهایی تحمل کنم.

کای محکم زد به بازوم.

_ایییی...بی جنبه.

چانیول شونه هاشو بالا انداخت و گفت:باشه...اگه با این صحنه ها مشکلی ندارین بیاین.

بعد سرشو تو گردنه بک پنهان کرد و شروع کرد به بوسیدن گردن و لاله گوشش.

من و کای سریع چشمامونو گرفتیم و گفتیم:نه نه نه...تنهایی برید.

هرجفتشون زدن زیرخنده و درحالیکه از کلاس بیرون میرفتن گفتن:بای بای بازنده ها.

وقتی بک و چان از کلاس بیرون رفتن کای زبونشو دراورد و گفت:موهای تنم سیخ شد.اییییی

بعد محکم دستاشو روی بازوش کشید.

_تو هم اگه یکی رو داشتی که عاشقش بودی همینکارو میکردی.

_نه به این چندشی که اینا هستن.

_بنظرمن که بانمکن.

کای چندلحظه سکوت کرد و بعد گفت:تاحالا شده سر چیزی با من موافقت کنی؟

لبخند زدم و گفتم:چرا شده...همیشه سر اینکه رنگ نصفه شبی باهات موافقت میکنم.

دستمو کشید و گفت:بیا بریم بترکونیم زره اضافه هم نزن

............

چشماشو باز کردم و اشعه های طلایه خورشید صورتمو بوسیدن.چشمامو با مشتای شل و ولی مالیدم و روی تختم نشستم.عجیبه...چرا صدای زنگ نمیاد؟به ساعت کنار تختم نگاه کردم.چی؟یازده؟یازده و من تا الان خواب بودم؟سریع بلند شدم و از خونه دویدم بیرون.حس عجیبی داشتم.یه حسه عجیبه...منفی.دلم منقبض شده بود و استرس شدیدی بر تمام احساساتم غالب شده بود.شروع کردم به دویدن به سمته خونه ی کریس...شش هام میسوختن و شدیدا به نفس کشیدن احتیاج داشتم.اما درعوض به سرعتم افزودم و تندتر دویدم...وقتی بالاخره به خونه ی کریس رسیدم زمان رو از دست ندادم و شروع کرد به کوبیدن در.

_کریس...کریس؟اینجایی؟خواهش میکنم درو باز کن.من اصلا حالم خوب نیس.

اما صدایی نمیومد.استرس و ترسم چندبرابر شد.بی اختیار لبامو گاز میگرفتم و با التماس به در بسته خیره شده بودم.دوباره دستگیره رو گرفتم و شروع کردم به عقب و جلو کشیدنه در بسته.

_کریس؟کریس خواهش میکنم اگ-

ناخوداگاه در باز شد و من با دهان باز به خونه ی تاریکی که به استقبالم اومده بود خیره شدم.

ارومتر از قبل گفتم:کریس؟

رفتم داخل و صبر کردم تا چشمام به تاریکیه مطلق عادت کنن...کریس اونجا نبود.نه تو اتاقخواب نه تو اشپزخونه نه تو دست شویی و نه هیچ جای دیگه...با عصبانیت در اتاق خوابشو بهم کوبیدم و خودمو روی زمین انداختم.از بعد رفتن سهون خیلی حساستر شده بودم.تحمل هیچی رو نداشتم.کوچیکترین چیزی ناراحت و یا عصبانیم میکرد.ناگهان چیزی رو موهام افتاد.دستمو بالا اوردم و موهامو لمس کرد.یه تیکه کاغذ بود.با کنجکاوی نگاهش کردم.یه نامه؟

سلام لو...خیلی ناراحتم که باید اینارو بهت بگم ولی فرصت زندگیم تو دنیا تموم شده.من دیگه نمیتونم پیشت باشم.منو ببخش.خیلی دوست داشتم بمونم.خیلی نگرانتم لو.مواظبه خودت باش؛باشه؟دوست دارم هیونگ.خودتو ناراحت نکن.همه چی درست میشه...کریس

با چشمای درشت شده از تعجب و ترس نامه رو خوندم...دوباره دوباره و دوباره.به حدی که دیگه میتونستم از حفظ جمله هارو بخونم.باورم نمیشد.کریس تنها کسی بود که برام مونده بود.تنها دوست و همراهم.اخرین کسی که از از دست دادنش میترسیدم ولی...سرمو به دیوار تکیه دادم و چندبار تفس عمیق کشیدم.من ادم ترسویی نبودم.اما فکر تنها موندن تو دنیایی که حتی نمیدونی ابتدا و انتهاش کجاست باعث میشد قلبم به تاپ و توپ بیوفته.نمیدونم چقد اونجا نشستم ولی وقتی بالاخره به خودم اومدم و تصمیم گرفتم برگردم خونه ی خودم هوا تاریک شده بود.حتی یه قطره اشک هم از چشمام نمیومد.کاملا بی حس بودم.انقد بدنم گرم بود که هنوز نفهمیده بودم دقیقا تو چه شرایطیم.وقتی رسیدم خونم درو بستم و همونجا جلوی در روی زمین نشستم.زانوهامو تو شکمم جمع کردم وسرمو روشون گذاشتم.نفس صداداری از گلوم خارج شد.اروم گفتم:سهون...سهون کجایی؟

ناخوداگاه اشکام سرازیر شدن و خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردم صورتم تو اشکام غرق بودن.با هق هق گفتم:من میترسم سهون.خواهش میکنم...برگرد.

نفسام صدادار شده بودن و هق هق هام بند نمیومد.میترسیدم...از تنهایی.از بلاتکلیفی.از خودم.

...........

کای انگشتشو به سمته پسری که داشت با دوستش روی میز بقلی قهوه میخورد اشاره رفت و گفت:همونیه که دربارش بهت گفته بودم.

رد انگشتشو دنبال کردم و پسر ریزه میزه ی بانمکی رو دیدم.

_همون...کیونسوگ؟

کای زد رو دستم و گفتم:نخیر...کیونگسو.

_خب حالا...

لبخندی زد و گفت:خیلی خوب میشه اگه باهام دوست شه

_با این جراتی که داری حتما...اون اصلا از وجودتم خبر نداره

یه صدای ارومی نذاشت جوابه کای رو بشنوم.یه صدای ظریف و...غمگین.توی دلم خالی شد.سریع  پشتمو نگاه کردم.

_هی...سهونا؟گوش میدی؟

اروم گفتم:یکی صدام کرد.

_من که چیزی نشنیدم.

_مطمئنم...

کای حرفمو نشنیده گرفت و ادامه داد به قصه بافتن درباره ی دوستیه خیالیش با کیونگسو تو اینده ای نه چندان دور به قوله خودش.اما من ذهنم جای دیگه ای بود...اون صدا برام خیلی اشنا بود.به طور عجیبی اشنا بود ولی بیاد نداشتم که حتی یبارم شنیده باشمش.غمی که تو اون صدا بود باعث میشد دیوونه بشم.نمیدونستم چرا...ولی انگار اون شخص خیلی برام ارزش داشت.وقتی دوباره "سهونه" ارومی شنیده شد سریع از جام بلند شدم.

_کای من...باید برم...میبینمت.

منتظر جوابه کای نموندم.سریع از کافه زدم بیرون.تو کی هستی؟داشتم تو گوشه گوشه های مغزم دنباله جواب میگشتم ولی مثله یه نوار خالی بودم.هیچی نبود.هیچی...هیچی تو حافظم نبود که یاریم کنه.چشمامو بستم و...تصاویر درهم برهمی از جلوی پلکای بستم گذشتن.یه پسر؟نمیتونستم صورتشو ببینم.خودمو دیدم...که داشتم با علاقه ی تمام میبوسیدمش؟من؟یه پسرو؟اوه خدای من..این دیگه چه رویاییه؟سرمو تکون دادم و سعی کردم تصاویرو از سرم بیرون کنم.اما...سیاهیه مطلق اخرین چیزی بود که دیدم و بیهوش شدم.

نوع مطلب : ONCE UPON A TIME_FANFIC، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 16 فروردین 1394 01:10 ب.ظ
هییییییییی سلااااااااام چطوری؟حالت خوبه؟وای خیلی ازدیدنت خوشحالم..چراتووب قبلیت فعالیت نمیکنی؟
دوشنبه 13 بهمن 1393 01:34 ق.ظ
وااااااااااااااااااااااااااااااای خداااااااا عاااااااااااااااااااالییییی بووووود! عه کایسو هم دارههههه:)
عرررررررر لولو گریه نکن سهون برت میگردونه^___^


درباره وبلاگ


we are one

مدیر وبلاگ : Marjan★Han
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون درباره ی داستان وبلاگ چیه؟


جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات